CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA

NOTA INFORMATIVA Nº7

Ahir es va portar a terme la setena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni, on la UPM ens va fet una proposta insuficient per poder avançar objectivament en la resolució del conflicte en el que la patronal ha transformat la negociació del conveni col·lectiu.

Nosaltres vàrem tornar a explicitar i justificar les nostres propostes, incidint en aquelles matèries que són nuclears per acordar el conveni: increments salarials en línia amb la riquesa que generem les treballadores i treballadors dels sectors del metall; fiançament d’aquest increments i clàusula de revisió; reducció de jornada i avencs en alguns permisos retribuïts; ampli desenvolupament de les polítiques d’igualtat i desenvolupament de mesures per al reconeixement del col·lectiu LGTBI i mesures de protecció víctimes de violència de gènere; seguim apostant per l’ampliació de la subrogació i de drets en matèria de medi ambient i elecció de mútues; també hem justificat les nostres pretensions respecte a l’esclariment de la flexibilitat i la necessitat d’abordar el tema del drets sindicals.

La UPM proposa un conveni a dos anys, amb un increment en taules tancades sense revisió de l’1,9% per a 2018 i un 2% per a 2019. Una proposta molt allunyada de les nostres pretensions tant en els dígits con en el sentit ideològic de no reconèixer la disputa dels beneficis i la referència a l’IPC.

Estan en disposició de parlar de l’assetjament moral i sexual però amb la dificultat d’incloure a la RLT en la seva participació directa. Res més en matèria de Polítiques d’Igualtat. Com podeu imaginar, la nostra reacció ha sigut de rebuig total a aquest afany ideològic per part de la patronal de no reconèixer que la realitat social i dels sectors industrials estan en una altre dimensió actualment. Aquest rebuig per part de la patronal envers aquestes matèries impossibilita un acord que ens serveixi.

Estan d’acord en incloure els sistemes MTM al capítol de mètodes i temps, i mantenen la seva intenció de la mobilitat funcional dins del mateix grup professional. També ens han plantejat canviar la nomenclatura de la formació al conveni adaptant-la a la nova realitat.

En la nostra rèplica els hem dit que aquesta proposta no ens serveix, i que no compartim la seva estratègia de renunciar a les seves pretensions a canvi que nosaltres hi renunciem a les nostres. En aquest moment la presidència del conveni ha demanat un recés amb les parts i ha proposat ampliar l’assiduïtat les reunions utilitzant en alguns moments un format més reduït tècnic sorgit del propi plenari; les parts hem acceptat.

Companyes i companys, no les tenim totes. Creiem necessari no abaixar la guàrdia i mantenir la tensió fent assemblees explicitant que estem determinats a aconseguir un conveni que ens serveixi

Si no es mou el contingut, mourem l’escenari !!!

CONVENIO SIDEROMETALÚRGICO DE BARCELONA

NOTA INFORMATIVA Nº7

Ayer se llevó a cabo la séptima reunión de la Comisión Negociadora del Convenio, donde la UPM nos va hecho una propuesta insuficiente para poder avanzar objetivamente en la resolución del conflicto en el que la patronal ha transformado la negociación del convenio colectivo.

Nosotros volvimos a explicitar y justificar nuestras propuestas, incidiendo en aquellas materias que son nucleares para acordar el convenio: incrementos salariales en linea con la riqueza que generamos las trabajadoras y trabajadores de los sectores del metal; afianzamiento de este incrementos y cláusula de revisión; reducción de jornada y simas en algunos permisos retribuidos; amplio desarrollo de las políticas de igualdad y desarrollo de medidas para el reconocimiento del colectivo LGTBI y medidas de protección víctimas de violencia de género; seguimos apostando por la ampliación de la subrogación y de derechos en materia de medio ambiente y elección de mutuas; también hemos justificado nuestras pretensiones respecto al esclarecimiento de la flexibilidad y la necesidad de abordar el tema del derechos sindicales.La UPM propone un convenio a dos años, con un incremento en mesas cerradas sin revisión del 1,9% para 2018 y un 2% para 2019. Una propuesta muy alejada de nuestras pretensiones tanto en los dígitos cono en el sentido ideológico de no reconocer la disputa de los beneficios y la referencia al IPC.

Están en disposición de hablar del acoso moral y sexual pero con la dificultad de incluir a la RLT en su participación directa. Nada más en materia de Políticas de Igualdad. Cómo podéis imaginar, nuestra reacción ha sido de rechazo total a este afán ideológico por parte de la patronal de no reconocer que la realidad social y de los sectores industriales están en una otro dimensión actualmente. Este rechazo por parte de la patronal hacia estas materias imposibilita un acuerdo que nos sirva.

Están de acuerdo al incluir los sistemas MTM en el capítulo de métodos y tiempos, y mantienen su intención de la movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional. También nos han planteado cambiar la nomenclatura de la formación al convenio adaptándola a la nueva realidad.

En nuestra réplica los hemos dicho que esta propuesta no nos sirve, y que no compartimos su estrategia de renunciar a sus pretensiones a cambio que nosotros renunciamos a las nuestras. En este momento la presidencia del convenio ha pedido un receso con las partes y ha propuesto ampliar la asiduidad las reuniones utilizando en algunos momentos un formato más reducido técnico surgido del propio plenario; las partes hemos aceptado.

Compañeras y compañeros, no las tenemos todas. Creemos necesario no bajar la guardia y mantener la tensión haciendo asambleas explicitando que estamos determinados a conseguir un convenio que nos sirva

Si no se mueve el contenido, moveremos el escenario !!!

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here