Les condicions laborals de 200.000 treballadors i treballadores estan referenciades en aquest conveni.

En el transcurs de la vuitena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni del Metall de la província de Barcelona celebrada ahir s’ha arribat a un principi d’acord, que ara haurà de ser ratificat en assemblea pels delegats i delegades del nostre sindicat.

El conveni del Metall de la província de Barcelona és la referència per a les condicions laborals d’uns 200.000 treballadors i treballadores.

El preacord inclou:

1. Vigència de dos anys

2. Increments Salarials

a. 2018 2,6%

b. 2019 2,5%

3. Clàusula de revisió tècnica a la finalització de la vigència en base a l’evolució de l’IPC

4. Limitació de la Compensació i Absorció

a. Per als Grups Professionals 1,2, i 3 podrà operar al 100% dels increments

b. Per a la resta de Grups Professionals, es limita la possibilitat de compensar o absorbir al 30% dels increments entre els dos anys (abans al 50%)

5. Jornada laboral

a. Es pacta per al 2020 un permís retribuït de 8 hores que es podran gaudir per hores o en una jornada retribuïts a remuneració mitjana 3 últims mesos

b. El gaudi serà a instància de la persona treballadora acordant amb l’empresa

6. Es recobra el Manual de Valoració de llocs de Treball del TLC com a referència

7. Els sistemes MTM s’inclouran al conveni com a referència d’escales de rendiment i sistemes de mesurament

8. Subrogació ampliació de supòsits

a. Muntatge i Manteniment ferroviari

b. Complex Aeroportuari

c. Empreses de Muntatge i Manteniment que tinguin un contracte amb l’administració pública

9. Hores Extraordinàries

a. Recomanació de limitar l’ús quan aquestes es facin mentre s’utilitzi la flexibilitat per baixada de producció

10. LGTBI

a. Incloure al cos del conveni el reconeixement igualitari de l’orientació i/o diversitat sexual en tots els apartats de dret

11. Igualtat

a. Reducció número de persones treballadores per l’obligació de plans d’igualtat a 200

b. Protocols d’assetjament sexual i moral amb participació de la RLT en les comissions d’investigació si es sol·licita per part de la persona afectada

c. L’assetjament considerat com a falta molt greu

d. Revisió del llenguatge del conveni amb visió de gènere

e. Redactat sobre Víctimes de gènere

12. Contracte en Pràctiques

a. Canvi de les bases del càlcul a l’annex II

13. Polivalència

a. Es podrà fer polivalència dins del Grup Professional amb un pla de formació continuat per capacitar a les persones treballadores

14. Permisos retribuïts

a. Nou permís retribuït de 20 hores/any per acompanyament familiars primer grau en tractaments de malalties oncològiques

b. Es podran gaudir per hores amb remuneració mitjana 3 últims mesos

Aquest preacord arriba després d’un procés de tensió sostinguda amb la patronal, que durant molt de temps no s’havia mogut dels seu posicionament inicial. Hem estat capaços de trencar les dinàmiques de paralització de la negociació i fixar les nostres propostes: fiançament de la recuperació i repartiment de la riquesa que generem, ampliació de drets i desenvolupament de mesures que generin igualtat, principalment.

Las condiciones laborales de 200.000 trabajadores y trabajadoras están referenciadas en este convenio.

En el transcurso de la octava reunión de la Comisión Negociadora del Convenio del Metal de la provincia de Barcelona celebrada ayer se ha llegado a un principio de acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado en asamblea por los delegados y delegadas de nuestro sindicato.

El convenio del Metal de la provincia de Barcelona es la referencia para las condiciones laborales de unos 200.000 trabajadores y trabajadoras.

El preacuerdo incluye:

1. Vigencia de dos años

2. Incrementos Salariales

a. 2018 2,6%

b. 2019 2,5%

3. Cláusula de revisión técnica a la finalización de la vigencia en base a la evolución del IPC

4. Limitación de la Compensación y Absorción

a. Para los Grupos Profesionales 1,2, y 3 podrá operar al 100% de los incrementos

b. Para el resto de Grupos Profesionales, se limita la posibilidad de compensar o absorber al 30% de los incrementos entre los dos años (antes al 50%)

5. Jornada laboral

a. Se pacta para el 2020 un permiso retribuido de 8 horas que se podrán disfrutar por horas o en una jornada retribuidos a remuneración mediana 3 últimos meses

b. El goce será a instancia de la persona trabajadora acordando con la empresa

6. Se recobra el Manual de Valoración de puestos de trabajo del TLC como referencia

7. Los sistemas MTM se incluirán al convenio como referencia de escaleras de rendimiento y sistemas de medición

8. Subrogación ampliación de supuestos

a. Montaje y Mantenimiento ferroviario

b. Complejo Aeroportuario

c. Empresas de Montaje y Mantenimiento que tengan un contrato con la administración pública

9. Horas Extraordinarias

a. Recomendación de limitar el uso cuando estas se hagan mientras se utilice la flexibilidad por bajada de producción

10. LGTBI

a. Incluir al cuerpo del convenio el reconocimiento igualitario de la orientación y/o diversidad sexual en todos los apartados de derecho

11. Igualdad

a. Reducción número de personas trabajadoras por la obligación de planes de igualdad a 200

b. Protocolos de acoso sexual y moral con participación de la RLT en las comisiones de investigación si se solicita por parte de la persona afectada

c. El acoso considerado como falta muy grave

d. Revisión del lenguaje del convenio con visión de género

@e. Redactado sobre Víctimas de género

12. Contrato en Prácticas

a. Cambio de las bases del cálculo al anexo II

13. Polivalencia

a. Se podrá hacer polivalencia dentro del Grupo Profesional con un plan de formación continuado para capacitar a las personas trabajadoras

14. Permisos retribuidos

a. Nueve permiso retribuido de 20 horas/año por acompañamiento familiares primero grado en tratamientos de enfermedades oncológicas

b. Se podrán disfrutar por horas con remuneración mediana 3 últimos meses

Este preacuerdo llega después de un proceso de tensión sostenida con la patronal, que durante mucho tiempo no se había movido de los suyo posicionamiento inicial. Hemos sido capaces de romper las dinámicas de paralización de la negociación y fijar nuestras propuestas: afianzamiento de la recuperación y reparto de la riqueza que generamos, ampliación de derechos y desarrollo de medidas que generen igualdad, principalmente.

ACTA  (1.76 Mb)

CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA  (232 Kb)