La UGT-FICA de Catalunya no signarà el Conveni Col·lectiu de la Indústria Flequera de la Província de Barcelona per als anys 2018 i 2019, que ja han preacordat CCOO i el Gremi de Flequers de Barcelona

Es tracta d’un conveni obsolet, que no millora les condicions mínimes recollides a l’Estatut dels Treballadors pel que fa a jornada, categories professionals i permisos, i que manté salaris per sota dels 14.000 euros anuals.

Per al nostre sindicat es tracta d’un conveni obsolet, dels pocs que queden que no milloren ni evolucionen les condicions mínimes recollides a l’Estatut dels Treballadors pel que fa a jornada, categories professionals i llicències i permisos.

Pel que fa als salaris, els treballadors i les treballadores estan perdent poder adquisitiu des del 2015 (congelació salarial) i amb els increments pactats, totalment insuficients, continuarà aquesta pèrdua. A més, amb aquestes condicions, es mantindran salaris per sota dels 14.000 euros anuals, sense que patronal ni CCOO mostrin cap sensibilitat ni intenció de millorar-los, ni respectin l’acordat a l’AENC i a l’AIC. Tampoc s’inclou revisió salarial, i els increments només s’aplicarien al darrer trimestre del 2018.

Per tot això, entenem que aquest conveni, que empara uns 5.000 treballadors i treballadores d’unes 1.000 empreses a la província de Barcelona, està lluny de les millores que hauria de recollir el sector, de manera que no el signarem.

La UGT-FICA de Catalunya no firmará el Convenio Colectivo de la Industria Panadera de la Provincia de Barcelona para los años 2018 y 2019, que ya han preacordat CCOO y el Gremi de Flequers de Barcelona

Se trata de un convenio obsoleto, que no mejora las condiciones mínimas recogidas al Estatuto de los Trabajadores en cuanto a jornada, categorías profesionales y permisos, y que mantiene salarios por debajo de los 14.000 euros anuales.

Para nuestro sindicato se trata de un convenio obsoleto, de los pocos que quedan que no mejoran ni evolucionan las condiciones mínimas recogidas al Estatuto de los Trabajadores en cuanto a jornada, categorías profesionales y licencias y permisos.

En cuanto a los salarios, los trabajadores y las trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo desde el 2015 (congelación salarial) y con los incrementos pactados, totalmente insuficientes, continuará esta pérdida. Además, con estas condiciones, se mantendrán salarios por debajo de los 14.000 euros anuales, sin que patronal ni CCOO muestren ninguna sensibilidad ni intención de mejorarlos, ni respeten el acordado al AENC y al AIC. Tampoco se incluye revisión salarial, y los incrementos solo se aplicarían en el último trimestre del 2018.

Por todo esto, entendemos que este convenio, que amparo unos 5.000 trabajadores y trabajadoras de unas 1.000 empresas a la provincia de Barcelona, está lejos de las mejoras que tendría que recoger el sector, de forma que no lo firmaremos.