ACORDS

Primer.
Adequar l’import del salari pels contracte formatius de primer i segon any, establerts en l’annex núm. 1 de les taules salarials vigents per a l’any 2019, del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, a la nova normativa d’obligat compliment.

Segon.
Incorporar una Disposició Transitòria 3 a en l’actual text del Conveni, amb el següent redactat: “S’estableixen, els següents imports salarials per aquells contractes vigents, celebrats durant l’any 2017 i l’any 2018, anteriors al 31 d’octubre de 2018, (data de publicació del vigent Conveni col·lectiu en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), i realitzats a l’empara de l’anterior grup professional 8, no vinculats a contractes formatius (Conveni 2016-2017), sense que en cap cas el seu import, pugui ser inferior al que correspondria per l’aplicació de l’Estatut dels treballadors ni al SMI.

Tercer. Article 29. g), jubilació parcial i contracte de relleu
Restarà l’establert en la legislació vigent sobre aquesta matèria, i, concretament, amb el que regula l’article 1 del “Reial Decret-Llei 20/2018” de 7 de desembre, (BOE de 8 de desembre), el qual, estableix una modalitat de jubilació parcial per als treballadors d’empreses classificades com a indústria manufacturera. (S’adjunta com annex núm. 13, model de certificació d’empresa de jubilació parcial a l’empara de la referida disposició).

Quart. Pacte complementari 5è. Jubilació forçosa
Les parts signants del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, a l’objecte d’afavorir el relleu generacional o qualsevol altre mesura dirigida a afavorir la qualitat de l’ocupació, acorden incloure com a pacte complementari 5è, una clàusula de jubilació forçosa, mitjançant la qual:

Es possibilita l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) El treballador afectat per l’extinció del contracte de treball haurà de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.

b) La mesura haurà de vincular-se a objectius coherents de política d’ocupació, tals com la millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, o bé, contractació indefinida de nous treballadors.

Tot això, de conformitat amb la disposició final primera del “Reial Decret-Llei 28/2018” de 28 de desembre, (BOE de 29 de desembre), per la que es modifica la disposició addicional dècima del “Text Refós de l’Estatut dels treballadors”, aprovat pel “Reial Decret Legislatiu 2/2015” de 23 d’octubre.

ACUERDOS

Primero.
Adecuar el importe del salario para los contratos formativos de primer y segundo año, establecidos en el anexo nº 1 de las tablas salariales vigente para el año 2019, del Convenio Colectivo para la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, a la nueva normativa
de obligado cumplimiento.

Segundo.
Incorporar una Disposición Transitoria 3ª en el actual texto del Convenio, con el siguiente redactado: “Se establecen, los siguientes importes salariales para aquellos contratos en vigor celebrados durante el año 2017 y el año 2018, anteriores a 31 de octubre de 2018, (fecha de publicación del vigente Convenio colectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona), y realizados al amparo del anterior grupo profesional 8, no vinculados a contratos formativos (Convenio 2016-2017), sin que en ningún caso su importe, pueda ser inferior al que correspondería por aplicación del Estatuto de los trabajadores ni al SMI.

Tercero. Artículo 29.g), jubilación parcial y contrato de relevo.
Se estará a lo establecido en la legislación vigente sobre esta materia, y, concretamente con lo regulado en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2018 de 7 de diciembre, (BOE de 8 de diciembre), el cual, establece una modalidad de jubilación parcial para los trabajadores de empresas clasificadas como industria manufacturera. (Se adjunta como anexo nº 13, modelo de certificación de empresa de jubilación parcial al amparo de la referida disposición).

Cuarto. Pacto complementario 5º. Jubilación forzosa
Las partes firmantes del Convenio colectivo para la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, al objeto de favorecer el relevo generacional o cualquier otra medida dirigida a favorecer la calidad del empleo, acuerdan incluir como pacto complementario 5º, una cláusula de jubilación forzosa, mediante la cual:

Se posibilita la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.

b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, o bien, contratación indefinida de nuevos trabajadores.

Todo ello, de conformidad con la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre, (BOE de 29 de diciembre), por la que se modifica la disposición adicional décima del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre.

BOPB (160 Kb)