18.7 C
Barcelona
19 d'Abril de 2019

ELECCIONS GENERALS 2019

Dades d'interès per als treballadors i treballadores

ELECCIONS GENERALS 2019

ELECTORS - VOT PER CORREU

Residents

 • Sol·licitud de vot per correu
 • Enviament de la documentació per al vot per correu
 • Remissió per electors del vot per correu
 • Del 5 de març fins al 18 d’abril
 • Del 8 fins al 21 d’abril
 • Del 8 fins al 24 d’abril

Residents que es trobin temporalment en l'estranger

 • Sol·licitud de vot per correu
 • Enviament de la documentació per al vot per correu (Sense impugnació de candidats)
 • Enviament de la documentació per al vot per correu (Amb impugnació de candidats)
 • Remissió per electors del vot per correu
 • Del 5 fins al 30 de març
 • Del 2 fins al 8 d’abril
 • Del 2 fins al 16 d’abril
 • Del 2 fins al 24 d’abril
 • * Inscrits en el registre de Matrícula Consular com no residents i sol·licitar la documentació per a exercir el dret de sufragi des de l'estranger

PERMÍS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES AMB CONDICIÓ D'ELECTOR

 • El permís tindrà caràcter no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.
 • Coincidència màxima 2 hores *
 • Si és de més de 2 hores i menys de 4 hores *
 • Si és de 4 hores o més *
 • No hi ha permís
 • Permís de 2 hores
 • Permís de 4 hores
 • * Amb l'horari d'obertura de 9 hores fins les 20 hores
 • Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors que el dia de la votació realitzin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.
 • La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.
 • A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

CONDICIÓ DE MEMBRES DE MESA ELECTORAL O D'INTERVENTORS

 • Aquests permisos, de caràcter no recuperable, seran retribuïts per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.
 • Sense descans semanal *
 • Amb descans semanal *
 • Permís jornada completa i a més les 5 primeres hores de la jornada laboral de dia inmediatament posterior
 • Les 5 primeres hores de la jornada laboral de dia inmediatament posterior
 • * El dia 28 d’abril de 2019

NORMATIVA

ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019

ENLLAÇOS