CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº5

Companyes i companys,

Ahir es va portar a terme la cinquena reunió Comissió Negociadora del Conveni amb una posició patronal que ens aboca al conflicte als sectors industrials.

Sense cap mena de complex l’UPM es destapa amb una proposta econòmica provocadora d’un 1,5% per al 2018 i 1,6% per a 2019, dins d’un marc de conveni de 2 anys. Una proposta en la línea de les plantejades durant la crisi i sense tenir en compte els beneficis consolidats que s’estan produint, intentant preservar la seva ideologia de precaritzar més a les Treballadores i els Treballadors.

I per apuntalar aquesta estratègia d’enriquiment a costa de tots nosaltres, denomina com a matèries impossibles de negociar la Compensació i la Absorció, la Reducció de Jornada i la Clàusula de Revisió Salarial. Tota una mostra de les seves intencions, que es veuen reflectides encara més en la seva intenció d’insistir en mantindre les seves propostes sobre Subrogació; Contracte en Pràctiques (reduir retribució); Salari Conveni sense referent a la contractació indefinida; la proposta d’ampliar la jornada per fer formació pagant un 75% del valor de l’hora ordinària; i la intenció de perseguir l’ús de les tecnologies per a fins no laborals.

També es veu la poca sensibilitat de la patronal en els temes relacionats amb les Polítiques d’Igualtat, on fan una proposta de protocol d’assetjament sense participació de la RLT i per sota del marc mínim que ells mateixos han pactat al Consell de Relacions Laborals; proposta del tot insuficient.

CCOO d’Indústria i FICA-UGT hem plantejat de nou les nostres reivindicacions en matèries com igualtat, condicions de treball, salut laboral, etc, en la línea que ja us hem explicat en diferents notes, i hem anat un pas més enllà posant sobre la taula la nostra proposta econòmica, que és de 8,5% d’increment en un conveni de 3 anys, amb clàusula de revisió vinculada a l’IPC, sense compensació ni absorció, en un escenari de necessària reducció de jornada.

Estem determinats a fer d’aquest conveni un conveni que disputi les plusvàlues que les Treballadores i Treballadors generem, i a sortir a l’ofensiva sense complexes. Ja és moment que demostrem que l’immobilisme es combat amb mobilitzacions; i tenim una oportunitat d’explicitar-ho amb força amb assemblees els pròxims dies, i ensenyar-li a qui està bloquejant els convenis que qui s’ha menjat la crisi té tot el dret de menjar també dels beneficis que elles i ells creen a diari. Que s’ha acabat ja això de jugar amb les Metal·lúrgiques i els Metal·lúrgics.

Hem planificat dues reunions més; el 16 de maig i 6 de juny. Aquestes seran claus per poder mostrar la nostra determinació. I us necessitem com sempre perquè sentin que el metall no s’aturarà fins aconseguir els seus objectius. Ho heu demostrat sobradament fa dos dies al 1er de Maig. Ensenyemlos que el 8 de març, el 17 de març i el primer de maig han vingut per quedar-se i transformar la realitat que ens han imposat.

Lluitem sense descans des de el nostre Conveni Col·lectiu per canviar la correlació de forces!!!!

CONVENIO SIDEROMETALÚRGICO DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº5

Compañeros y Compañeras

Ayer se llevó a cabo la quinta reunión Comisión Negociadora del Convenio con una posición patronal que nos aboca al conflicto a los sectores industriales.

Sin ningún tipo de complejo de la UPM se destapa con una propuesta económica provocadora de un 1,5% para el 2018 y 1,6% para 2019, dentro de un marco de convenio de 2 años. Una propuesta en la línea de las planteadas durante la crisis y sin tener en cuenta los beneficios consolidados que se están produciendo, intentando preservar su ideología de precarizar más a las Trabajadoras y los Trabajadores.

Y para apuntalar esta estrategia de enriquecimiento a costa de todos nosotros, denomina como materias imposibles de negociar la Compensación y la Absorción, la Reducción de Jornada y la Cláusula de Revisión Salarial. Toda una muestra de sus intenciones, que se ven reflejadas aún más en la intención de insistir en mantener sus propuestas sobre Subrogación; Contrato en Prácticas (Reducir retribución); Salario Convenio sin referente a la contratación indefinida; la propuesta de ampliar la jornada para hacer formación pagando un 75% del valor de la hora ordinaria; y la intención de perseguir el uso de las tecnologías para fines no laborales.

También se ve la poca sensibilidad de la patronal en los temas relacionados con las Políticas de Igualdad, donde hacen una propuesta de protocolo de acoso sin participación de la RLT y por debajo del marco mínimo que ellos mismos han pactado en el Consejo de Relaciones Laborales; propuesta del todo insuficiente.

CCOO de Industria y FICA-UGT hemos planteado de nuevo nuestras reivindicaciones en materias como igualdad, condiciones de trabajo, salud laboral, etc, en la línea que ya os hemos contado en diferentes notas, y hemos ido un paso más allá poniendo sobre la mesa nuestra propuesta económica, que es de 8,5% de incremento en un convenio de 3 años, con cláusula de revisión vinculada al IPC, sin compensación ni absorción, en un escenario de necesaria reducción de jornada.

Estamos determinados a hacer de este convenio un convenio que dispute las plusvalías que las Trabajadoras y Trabajadores generamos, y salir a la ofensiva sin complejos. Ya es momento de que demostramos que el inmovilismo se combate con movilizaciones; y tenemos una oportunidad de explicitarlo con fuerza con asambleas los próximos días, y enseñarle a quien está bloqueando los convenios que quien se ha comido la crisis tiene todo el derecho de comer también los beneficios que ellas y ellos crean a diario. Que se ha acabado ya esto de jugar con las Metalúrgicas y los Metalúrgicos.

Hemos planificado dos reuniones más; el 16 de mayo y 6 de junio. Estas serán claves para poder mostrar nuestra determinación. Y os necesitamos como siempre para que sientan que el metal no se detendrá hasta conseguir sus objetivos. Lo ha demostrado sobradamente hace dos días en el 1º de Mayo. Ensenyemlos que el 8 de marzo, el 17 de marzo y el primero de mayo han venido para quedarse y transformar la realidad que nos han impuesto.

Luchamos sin descanso desde nuestro Convenio Colectivo para cambiar la correlación de fuerzas !!!!

NOTA INFORMATIVA 5 SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA

NOTA INFORMATIVA 5 SIDEROMETALÚRGICO DE BARCELONA

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here