Dilluns passat i avui s’ha reunit el Consell de Relacions Laborals -òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya- per acordar un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

El document, que s’ha acabat de consensuar aquesta tarda, inclou la següent informació:

  • Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
  • Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.
  • Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.ENLLAÇOS D’INTERÈS:

En aquest enllaç podeu consultar el document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2

MINISTERIO DE SANIDAD.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

GENERALITAT DE CATALUNYA – CANAL SALUT. 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf

RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS QUE LLEGAN A ESPAÑA PROCEDENTES DE ZONAS DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf

RECOMENDACIONES SANITARIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA VIAJEROS QUE SE DIRIJAN A PAÍSES AFECTADOS.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/RecomendacionesSanitarias_MedidasPreventivas_COVID-19_2Marzo2020.pdf

NOTAS INFORMATIVAS EN RELACIÓN CON INCIDENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS INTERNACIONALES DE SALUD PÚBLICA- ENFERMEDADES EMERGENTE Y REEMERGENTES. MINISTERIO DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

RECOMENDACIONES SANITARIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA VIAJEROS QUE SE DIRIJAN A PAÍSES AFECTADOS.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/RecomendacionesSanitarias_MedidasPreventivas_COVID-19_2Marzo2020.pdf

NOTAS INFORMATIVAS EN RELACIÓN CON INCIDENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS INTERNACIONALES DE SALUD PÚBLICA- ENFERMEDADES EMERGENTE Y REEMERGENTES. MINISTERIO DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 28 de febrero, Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019

CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (ECDC).
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china