Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021.

Són festes laborals durant l’any 2021 les següents:

1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, s’han de fixar dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

  • – – – –

Publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la ORDEN TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2021.

Son fiestas laborales durante el año 2021 las siguientes:

1 de enero (Año Nuevo)
6 de enero (Reyes)
2 de abril (Viernes Santo)
5 de abril (Lunes de Pascua Florida)
1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
24 de junio (San Juan)
11 de septiembre (Diada Nacional de Cataluña)
12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de noviembre (Todos los Santos)
6 de diciembre (Día de la Constitución)
8 de diciembre (La Inmaculada)
25 de diciembre (Navidad)

Además de las fiestas mencionadas, mediante una orden del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, deben fijarse dos fiestas
locales, retribuidas y no recuperables, a propuesta de los ayuntamientos.

Enllaços | Enlaces

ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021

ORDEN TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2021

Calendario laboral 2021